Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, ustala iż kopie paragonów dotyczących sprzedaży dokonanej do końca 2012 roku  będą obligatoryjnie magazynowane  w firmie tylko dwa lata.

Wskazać należy, iż dotychczas dokumenty związane z rozliczeniami z fiskusem powinny być przechowywane aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Mówi o tym art. 70 § 1 ordynacji podatkowej.

Nowelizując rozporządzenie, minister finansów wydłużył czas obowiązywania tej zasady na transakcje dokonane do końca grudnia 2012 r. Zastrzegł przy tym, że dwuletni okres przechowywania paragonów liczy się od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Warto pamiętać, że dotyczy to tylko kopii dokumentów kasowych sporządzanych na nośniku papierowym. Z preferencji nie mogą więc korzystać firmy przechowujące paragony elektronicznie. One muszą trzymać je na wypadek kontroli aż do końcu okresu przedawnienia.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 111 ustawy o Vat kasy muszą posiadać firmy prowadzące sprzedaż detaliczną, czyli oferujące swoje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie 22 lipca.