Zgodnie z art. 427 § 2 ksh gdy uchwała walnego zgromadzenia wspólników spółki akcyjnej niezbędna do zawarcia umowy czy też podjęcia innej czynności prawnej została uchylona, dla osób trzecich umowa pozostaje ważna, jeśli działały one w dobrej wierze

Jednakże w wyroku z 26 czerwca 2008 r. (sygn. II CSK 49/08) Sąd Najwyższy znacznie ograniczył w.w zasadę, gdyż uznał, że zasada, zapisana w art. 427 § 2 ksh dotyczy tylko uchwał niezbędnych do podjęcia czynności prawnej. Do takich należą np. uchwały wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości spółki akcyjnej czy obciążenie jej hipoteką.

W ocenie SN nie mogą natomiast na art. 427 § 2 k.s.h. powoływać się kontrahenci spółki, z którymi umowę podpisał w jej imieniu tzw. fałszywy pełnomocnik czy raczej fałszywy organ, np.: osoba powołana do zarządu uchwałą walnego zgromadzenia niemającego do tego kompetencji, uchyloną potem przez sąd.