W dniu 28 czerwca 2018 r., Sąd Najwyższy podzielił w całości stanowisko naszej Kancelarii i w uchwale składu 7 sędziów orzekł, iż „użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie „innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego innego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej” obejmuje swoim zakresem wyłącznie te przestępstwa, co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej, w tym te, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2067 t. j. ze zm.)”. Jak wynika z ustnego uzasadnienia sędziego SN Jerzego Grubba: „Niedopuszczalne jest domniemywanie kompetencji władz publicznych w zakresie ingerencji w wolność jednostki. (…) Aby można było mówić o zachowaniu standardu konstytucyjnego ustawodawca powinien zdefiniować zamknięty i możliwie wąski katalog poważnych przestępstw uzasadniających ingerującą w status jednostki kontrolę operacyjną”.

Powyższa uchwała została wydana po rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze, w jakim mec. Mariusz Ratajczak bierze udział w charakterze obrońcy jednego z oskarżonych. Warto zaznaczyć, że zagadnienie prawne, o którym mowa powyżej, było na tyle istotne – zarówno dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, jak i wszelkich innych, w których tożsamy problem powstanie, w których pojawią się dylematy związane z właściwym stosowaniem prawa międzyczasowego w odniesieniu do regulacji art. 168b k.p.k. – iż przekazano je do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1154132,ograniczenia-dla-dowodow-uzyskanych-przy-okazji-podsluchu.html