Komornik ponosi osobistą odpowiedzialność za szkody, które wyrządził, naruszając przepisy przy wykonywaniu swych obowiązków.
Podkreślić należy, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, zajętym w wyroku z 27 marca 2008 r. (sygn. II CSK 482/07) osoba występująca przeciwko komornikowi o odszkodowanie powinna wymienić go w pozwie z imienia i nazwiska.
W ocenie Sądu Najwyższego obowiązek taki istniał również, gdy ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.06.167.1191), określając w art. 17 tytuł, jakiego używa komornik, nie wymaga podawania jego imienia, nazwiska i adresu kancelarii. Ustawą z dnia 24 maja 2007 roku ( Dz.U.07.112.769) o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz innych, która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2007 roku ustawodawca zobowiązał komorników do używania tytułu: „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ……… Kancelaria Komornicza w ………” z dokładnym określeniem imienia i nazwiska oraz adresu kancelarii.