Jeżeli sprawca przestępstwa został skazany przez sąd I instancji jako młodociany, to ma tak być traktowany aż do uprawomocnienia się wyroku. Nawet jeśli w tym czasie skończy 24 lata. Sąd Najwyższy stwierdził, że status młodocianego sprawca zachowuje do końca postępowania, tj. do wydania prawomocnego orzeczenia (sygnatura akt I KZP 5/12).

W uzasadnieniu uchwały SN stwierdził, że określenie odnoszące się do orzekania w I instancji jest nieprecyzyjne, bo sprawa może być wielokrotnie rozpatrywana w takim sądzie, np. wskutek apelacji. Dlatego przyjął, że sprawca powinien być oceniony jako młodociany podczas pierwszej sprawy. W konsekwencji – zdaniem SN – należy przyjąć, że sprawca powinien zachować status młodocianego do końca procesu.