Sąd Najwyższy w sprawie I KZP 16/07 zajął się skutkami uchylenia wyroku karnego sądu pierwszej instancji, w sytuacji, gdy w trakcie postępowania nastąpiła zmiana trybu z uproszczonego na zwyczajny. Powstające w praktyce wątpliwości, Sąd Najwyższy rozstrzygnął w ten sposób, że po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, należy rozpocząć postępowanie przed sądem I pierwszej instancji od trybu uproszczonego, czyli niejako od stanu wyjściowego.