Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 18.07.2012 roku (III CZP 39/12) stwierdził, iż roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy.