Według orzeczeń sądowych, pracodawca ma ułatwić pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Tak więc udział w szkoleniach opłacanych w całości przez zakład pracy nie powinien obciążać ich finansowo. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy szkolenie jest bezpośrednio związane z obowiązkami wykonywanymi na danym stanowisku pracy. Ponadto pracodawca będzie mógł zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

W orzeczeniu z 12 lutego 2008 r. (I SA/Po 1597/07) WSA w Poznaniu uznał, że skoro pracownicy mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu, to nie można kosztu tych szkoleń uznawać za ich przychód. Przyjęcie odmienionego poglądu oznaczałoby, iż ustawodawca nakłada obowiązki na pracodawców w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale skutkami finansowymi obciąża wyłącznie samych zatrudnionych.

Podobnie orzekł 2 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (I SA/Gl 216/08). Zdaniem w/w sądu, nie można utożsamiać „odrębnych przepisów”, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, wyłącznie z rozporządzeniem ministra edukacji, w przedmiocie akredytacji podmiotu szkolącego..

Sąd uznał, że z treści omawianego artykułu ustawy o PIT nie wynikają żadne szczególne wymogi, dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Za bezpodstawny należy więc uznać warunek, że zwolnienie z podatku jest możliwe wtedy, gdy organizatorem szkolenia jest placówka z akredytacją oświatową.

Pracodawcy, którzy jako płatnicy pobrali w tej sytuacji podatek, który jest podatkiem nienależnym, mogą teraz ubiegać się o jego zwrot, występując do urzędu z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Nadpłacony podatek zostałby zwrócony pracownikowi.