W dniu 26.07.2007 weszła w życie nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 128, poz. 883), która ponownie umożliwia uiszczanie należnych opłat nabytymi i niewykorzystanymi znaczkami skarbowymi do końca 2008 r. Znaczki skarbowe zostały zlikwidowane z dniem 01.01.2007 r. bez okresu przejściowego. Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej przewidywała zapłatę opłaty skarbowej jedynie gotówką oraz w formie bezgotówkowej, a zatem eliminowała zapłatę opłaty skarbowej przez użycie znaków tej opłaty. W efekcie wprowadzenia tych zmian nie można było wykorzystać zakupionych wcześniej znaków opłaty skarbowej, jak również nie było możliwości dokonania ich zwrotu. Ustawodawca po pewnym okresie stosowania ustawy, doszedł jednakże do wniosku, że zasadne jest umożliwienie podatnikom ich wykorzystania. Do art. 8 dodano także ust. 5, zgodnie z którym adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz rzecznicy patentowi będą mogli składać w sądzie lub w urzędzie uwierzytelnione przez siebie kopie dowodu wniesienia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.