W dniu 20.01.2008 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio) polegająca na dodaniu do art. 52 mówiącego o możliwości sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami § 1a, który przewiduje, iż „Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.”. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotychczas rozdzielności majątkowej mógł żądać każdy z małżonków z ważnych powodów. Celem tej nowelizacji jest umożliwienie sięgnięcia do majątku wspólnego w przypadku niewypłacalności jednego z małżonków. Do tej pory możliwość taka bez zgody drugiego małżonka była tylko wówczas, gdy ogłoszono upadłość małżonka będącego przedsiębiorcą. Wówczas bowiem powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa między małżonkami. Ta instytucja okazała sie jednakże niewystarczająca dla pojedynczych i drobnych wierzycieli. Nowela wprowadziła także nowy art. 52 § 3 krio, który stanowi, że w razie ustanowienia rozdzielności na żądanie wierzyciela małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po podzieleniu majątku wspólnego lub zaspokojeniu wierzytelności lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.