Od dnia 19 maja 2016 roku weszła w życie nowela prawa o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi wskazać adres i tytuł prawny do miejsca prowadzenia działalności pod rygorem wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu, zwiększy się zaufanie pomiędzy podmiotami oraz bezpieczeństwo działalności gospodarczej.