Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach o sygnaturze II FSK 857 I 950/14 oraz II FSK 1105/14 wskazał, że sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza nie zwalnia osoby, która chce skorzystać ze zwolnienia w opodatkowaniu spadku, z obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego o nabyciu spadku.