Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 roku dotyczącej pozasądowej procedury dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne wskazał, że podmiot leczniczy, który nie przedstawi stanowiska odnoszącego się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego może po wydaniu orzeczenia, dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy, przedstawić propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia, której wysokość może być inna niż wskazana we wniosku.