Zagadnienie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu dotyczące kosztów leczenia osób poszkodowanych w wypadkach znalazło swoje rozstrzygnięcie w uchwale SN z dnia 19 maja 2016 roku. Zgodnie z art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmuje również uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych.