Zagadnienie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu przez jeden z Sądów Okręgowych dotyczące roszczenia o odsetki należności, które objęte są układem znalazło swoje rozstrzygniecie w Uchwale SN z dnia 20.02.2013 roku. Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że zawarcie układu nie pozbawia wierzyciela roszczenia o zapłatę pozostających poza układem odsetek za opóźnienie w zapłacie wierzytelności objętej układem za okres po ogłoszeniu upadłości.