Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt: IV CSK 57/16, istnienie planu prac, nie ma dużego znaczenia dla zakwalifikowania umowy. O charakterze umowy decyduje bowiem głównie zakres robót. W przypadku, gdy ich zakres jest rozległy, wykonane roboty nie mogą być traktowane jako wykonanie dzieła, nawet w sytuacji, gdy nie ma planu robót.