Warszawski Sąd Apelacyjny w sprawie ze skargi pauliańskiej (sygn. akt I Aca 639/07) zajmował się zagadnieniem, jaki wpływ na uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela ma częściowa spłata zadłużenia. W wyroku z dnia 11.10.2007 r. Sąd uznał, że spłata części zadłużenia nie ma wpływu na uznanie umowy za bezskuteczną. W żadnym razie spłacenie części zadłużenia nie wymaga zmiany wyroku, natomiast gdyby wierzyciel chciał ściągnąć kwotę przewyższającą faktyczny stan zadłużenia, wówczas przysługuje jeszcze możliwość wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego.