Niejednokrotnie osoby dochodzące w postępowaniu sądowym odszkodowania z tytułu zajścia jednego zdarzenia np. wypadku samochodowego, zastanawiają się, czy sprawę skierować do sądu rejonowego, czy też okręgowego. Przypomnijmy, że w sprawach cywilnych (z wyłączeniem gospodarczych) sądy rejonowe są właściwe do rozpatrywania roszczeń do 75.000 zł, a okręgowe powyżej tej kwoty. Sytuacja komplikuje się, gdy odszkodowania dochodzi kilka osób jednym pozwem, a ich odrębne roszczenia nie przekraczają kwoty 75.000 zł, jednak po zsumowaniu wartość tę przewyższają. Właśnie w takim przedmiocie rozstrzygnął ostatnio Sąd Najwyższy.
Otóż w uchwale z dnia 09.01.2008 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 11/07) uznał, że jeśli o odszkodowanie w związku ze śmiercią dziecka w wypadku komunikacyjnym występują rodzice, to o tym, czy sprawę będzie rozpoznawał sąd rejonowy, czy okręgowy, decyduje łączna wartość ich roszczeń, czyli przedmiotu sporu. Sąd Najwyższy stanął bowiem na stanowisku, że współuczestnictwo ma w tego typu sprawie, charakter materialny, gdyż roszczenia oparte są na tej samej podstawie faktycznej i prawnej, a nie charakter formalny (ta sama podstawa prawna, lecz inna postawa faktyczna).
W/w uchwała ma ogromne znaczenie nie tylko z punktu widzenia właściwości rzeczowej sądu, lecz również z punktu widzenia możliwości wnoszenia skargi kasacyjnej, która w postępowaniu cywilnym przysługuje jedynie gdy wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza kwotę 50.000 zł.