Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 lutego 2013 roku przyjął, iż roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie przedawnia się.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż w doktrynie i judykaturze od wejścia w życie instytucji „służebność przesyłu” ścierają się dwa rozbieżne poglądy. Zwolennicy przedawnienia podnoszą, że jest to prawo majątkowe i się przedawnia, natomiast przeciwnicy tej koncepcji podnoszą, że służebność przesyłu jest najbardziej podobne do drogi koniecznej – a to roszczenie nieprzedawnia się.