Wyrokiem z dnia  9 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie SK 10/09 orzekł, iż art. 3941 § 2 kpc (w brzmieniu sprzed 21 maja 2009 r.) w zakresie, w jakim nie dawał podstaw do zaskarżenia postanowienia co do kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd II instancji, jest niekonstytucyjny. Wyrok jest ostateczny.

 

Obecnie zaskarżony artykuł wyraźnie mówi, że zażalenie do SN przysługuje także od postanowienia sądu II instancji co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia I instancji.