Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia z 1850 zł brutto do 2000 zł brutto. Zróżnicowane wynagrodzenie gwarantowane w zależności od stażu pracy zostało zlikwidowane, a już w pierwszym roku zatrudnienia pracownik ma prawo do co najmniej minimalnej płacy w wysokości 100 procent. Ponadto, dodatek za pracę w porze nocnej należy wypłacać ponad stawkę minimalnego wynagrodzenia. Przykładowo wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na takie świadczenia jak: wysokość odszkodowania należnego pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu (nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie); wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę (ograniczona do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia); wysokość progu zwolnienia z obowiązku opłacania składek z tytułu umowy zlecenia (dal tych, którzy osiągnęli inny oskładkowany przychód w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie); wysokość podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego (nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia); wysokość minimalnej podstawy składek na ubezpieczenia społeczne, która obowiązuje w pierwszych 24 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej (obecnie 600 zł, czyli 30% z 2000 zł).

Minimalna stawka za godzinę pracy zleceniobiorców, czyli osób pracujących na podstawie umowy o świadczenie usług, wynosić będzie 13 zł. Ponadto nowe przepisy wymagają potwierdzenia liczby godzin realizacji usług. Strony mają przy tym pełną swobodę w zakresie sposobu potwierdzenia.

Od 1 stycznia 2017 r. wydłużeniu uległy terminy na złożenie odwołań do sądu pracy. Pracownik, któremu zostanie wręczone wypowiedzenie będzie miał 21-dniowy termin na złożenie odwołania od takiego wypowiedzenia (dotychczas było to 7 dni), do 21 dni został również wydłużony termin na odwołanie od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, czyli w tzw. trybie dyscyplinarnym (dotychczas było to 14 dni). Przedłużono także z 14 do 21 dni termin na żądanie nawiązania umowy o pracę, który jest liczony od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.