Zgodnie z uchwałą SN z dnia 18.07.2012 roku (sygn. akt III CZP 33/12) strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi zastępowanemu przez adwokata koszty jego przejazdu do Sądu, jeżeli w okolicznościach sprawy były to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.