Zezwolenia udzielone wspólnikom spółek cywilnych, w przypadku przekształcenia ich w spółki prawa handlowego,  przechodzą na nowo powstałe spółki prawa handlowego.

Przemawia za tym cel, a jest nim ograniczenie działalności gospodarczej w formie spółek cywilnych i zwiększenie liczby spółek mających osobowość prawną – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie (Sygn. II GPS 6/08).

Budząca wątpliwość prawna powstała po wejściu w życie w 2000 r. kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wiele spółek cywilnych musiało – lub chciało – przekształcić się w spółki prawa handlowego. Pojawiło się jednak pytanie, co wtedy z zezwoleniami i koncesjami, przyznanymi wspólnikom?

W podjętej uchwale NSA przypomniał, że celem kodeksu spółek handlowych było szerokie ujęcie zasady kontynuacji przy przekształceniach spółek cywilnych w spółki prawa handlowego. Art. 26 § 5 k. s. h. stwierdza, że spółce cywilnej przekształconej w spółkę jawną przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólników. Zasada kontynuacji powinna mieć zastosowanie również w sferze praw i obowiązków publicznoprawnych. Zdaniem NSA, jeżeli wspólnicy spółki cywilnej zyskują określone prawa i obowiązki w sferze publicznoprawnej, to przy przekształceniu jej w spółkę prawa handlowego przechodzą one na spółkę przekształconą.

Podczas posiedzenia dało sie słyszeć następujące twierdzenia:

„…Kontynuacja działalności wymaga nie tylko maszyn i urządzeń, ale również zezwoleń wymaganych do prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej…” powiedział prezes NSA, sędzia Janusz Trzciński,uzasadniając uchwałę NSA.

„…Jest to przecież tylko zmodyfikowanie formy działalności…” – mówiła podczas posiedzenia NSA Anna Podsiadło, prokurator Prokuratury Krajowej.