Zagadnienie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu przez Sąd Upadłościowy dla m. st. Warszawy dotyczące głosowania członków rady wierzycieli znalazło swoje rozstrzygnięcie w uchwale z dnia 21 kwietnia 2016 roku. W podjętym rozstrzygnięciu wskazano, że przy podejmowaniu uchwały przez radę wierzycieli, liczącą od 3 do 5 osób, w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, wymaganą większość głosów określa się w stosunku do pełnego składu rady. Niezależnie zatem od tego, czy wierzyciel zagłosuje, czy też nie, jego zachowanie ma znaczenie. Sąd Najwyższy stwierdził, że w głosowaniu należy się odwołać do pełnej liczby członków rady, która to nieprzypadkowo jest liczbą nieparzystą. Celem jest uzyskanie większej liczby głosów (sygn. akt: III CZP 3/16s).