Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że klauzula zmiennego oprocentowania, która zawarta jest w tej umowie kredytu jest sprzeczna z prawem bankowym. Łódzki sąd  w uzasadnieniu orzeczenia przyjął, że wobec braku sprecyzowania w umowie warunków zmiany oprocentowania, sąd nie może narzucić tego parametru, a jednocześnie brak jest podstaw, by uznać, że umowa miałaby mieć charakter kredytu o stałym oprocentowaniu.