Nieobecność pracownika związana ze stawiennictwem w Sądzie

 

Kwestie związane z udzielaniem pracownikom zwolnień od pracy, w tym nieobecności pracownika w pracy w związku ze stawiennictwem w sądzie, zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od   pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.).

Zgodnie z jego § 6 pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury czy też policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami. W konsekwencji nieobecność pracownika w pracy w związku z stawiennictwem w sądzie, zajmująca cały dzień roboczy, będzie stanowiła usprawiedliwioną nieobecność w pracy w danym dniu. Dowodem n to będzie imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez sąd z adnotacją, że pracownik stawił się na wezwanie. Przedstawia je podwładny a wcześniej informuje pracodawcę, że danego dnia nie będzie go w pracy z powodu konieczności stawienia się w sądzie.

Jednocześnie Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 1998 (I PKN 500/97) wskazał, iż czas niezbędny do stawienia się pracownika na wezwanie sądu nie został bliżej sprecyzowany w przepisach prawa. Stąd też nie może być on bliżej określony. W każdym wypadku powinien być odpowiednio dostosowany do sytuacji procesowej, wymagającej dokonania niezbędnych czynności procesowych z osobą wezwaną do sądu. Co do zasady zatem pracownik, który został wezwany do sądu, po złożeniu zeznań i dopełnieniu innych wymaganych czynności procesowych powinien wrócić do pracy. Jak podkreślił SN, pozostanie pracownika w sądzie jako świadka po złożeniu zeznań na żądanie pełnomocnika procesowego w celu złożenia uzupełniających zeznań lub po konfrontacji z innymi świadkami jest okolicznością usprawiedliwiającą jego nieobecność w zakładzie pracy. Jak traktować nieobecność pracownika, który musiał stawić się na cały dzień przed wymiarem sprawiedliwości? Jako usprawiedliwioną. Ale pod warunkiem że przedstawi imienne wezwanie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress