Czy oszczędności muszą trafić w skład masy spadkowej?

 

Zapis bankowy – zastępuje testament o powoduje, iż oszczędności po śmierci trafiają bezpośrednio do wskazanej przez nas osoby.  Konieczna jest jedynie dyspozycja dla banku. Środki pieniężne przekazane w taki sposób nie wchodzą w skład masy spadkowej.

 

Na podstawie zapisu możemy komuś z bliskich przekazać pieniądze zgromadzone na rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych. Wszystkie te dyspozycje można w każdym czasie zmienić i odwołać.

To, że pieniądze wypłacone na podstawie takich zapisów nie wchodzą do spadku, oznacza, że jeśli np. zapisem bankowym wyróżnimy przykładowo jedno z trojga dzieci, będzie ono zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego uczestniczyło w podziale majątku pozostawionego przez nas tak samo jak rodzeństwo.

 

Ewentualny krąg beneficjentów:

 

Przyszły spadkodawca ograniczony jest, gdy chodzi o krąg potencjalnych beneficjantów. Pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym i na rachunku w SKOK można przeznaczyć w dyspozycji na wypadek śmierci tylko dla: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, prawnuków i rodzeństwa.

 

Inne przepisy pozwalające nam na pozostawienie podobnych dyspozycji takich ograniczeń nie wprowadzają. Jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych możemy np. obdarować na wypadek śmierci dowolnie wybraną osobę.

 

Warunki formalne:

 

Banki przyjmują dyspozycje na wypadek śmierci na piśmie, na specjalnie w tym celu przygotowanych formularzach. Tego rodzaju oświadczenia są objęte tajemnicą bankową, także w stosunku do samego beneficjanta, chyba że inna jest wola właściciela rachunku.

 

Limity:

 

Zapis bankowy nie może przekraczać:

–  kwoty znajdującej się na rachunku

–  górnego limitu: dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Wynagrodzenie to w marcu 2010 r. wynosiło 3491,57 zł, a więc po zmarłym w kwietniu 2010 r. wyróżniony bliski mógł otrzymać maksimum 69 831,40 zł.

 

Jeśli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed wydaną wcześniej. Nie można zostawić dyspozycji obejmującej rachunek wspólny, np. męża i żony.

Limit dotyczy także pieniędzy zgromadzonych w SKOK, które można na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci przekazać bliskim. Tu pułap wyznacza suma przeciętnego wynagrodzenia pracowników w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę.

 

Podobna dyspozycja na wypadek śmierci dotyczy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych. Pozostawiona funduszowi dyspozycja (na piśmie) zobowiązuje go do odkupienia jednostek uczestnictwa do oznaczonej przez uczestnika funduszu kwoty i wypłacenia sumy uzyskanej z odkupienia osobie wskazanej w tej dyspozycji. Taką dyspozycję można zostawić tylko na rzecz jednej osoby.

 

Wypłata, tak samo jak przy zapisie bankowym, nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Nie jest możliwe pozostawienie takiej dyspozycji, jeśli jednostki uczestnictwa zapisane są we wspólnym rejestrze, wspólnym koncie, np. prowadzonym na imię obu małżonków.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress